• Musisz być zalogowany, aby tutaj pojawiły się powiadomienia
Zapisane
 • Musisz być zalogowany, aby tutaj pojawiły się powiadomienia
Zapisane

Regulamin

§ 1 DEFINICJE

 1. Wydawnictwo – podmiot o nazwie Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o. z
  siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
  pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50,
  numer REGON: 302483298, zajmujący się sprzedażą towarów (publikacje i
  czasopisma) oraz świadczący usługi (dostęp do serwisów internetowych dla
  profesjonalistów; organizacja szkoleń, konferencji, seminariów i e-kursów).
 2. Zamawiający – osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osoba
  prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
  poprzez Portal zawiera umowę z Wydawnictwem w celu związanym
  bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową
  lub gospodarczą. Jak również osoba fizyczna zawierająca umowę z
  Wydawnictwem w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Portalu oraz
  zasady i warunki świadczenia usług i sprzedaży towarów przez Wydawnictwo
  oferowanych poprzez Portal.
 4. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Wydawnictwo umożliwiający
  zakup Produktu oraz korzystanie z jego treści elektronicznych, dostępny pod
  adresem: www.semantika.pl .
 5. Produkty – towary i usługi będące przedmiotem umowy z Zamawiającym,
  dostępne i świadczone przez Wydawnictwo poprzez Portal.
 6. Okres prenumeraty – ilość egzemplarzy czasopisma przewidziany dla
  wybranego Produktu w okresie obowiązywania umowy, określony każdorazowo
  na stronach Portalu.
 7. Okres dostępu do zasobów cyfrowych – dostęp do zasobów cyfrowych przez
  okres 12 miesięcy liczony od dnia Zapłaty do dnia odnowienia lub upływu okresu
  prenumeraty.
 8. Cena – ceny Produktów oferowanych przez Wydawnictwo na stronach Portalu
  są cenami netto, nie uwzględniają one kosztów pakowania i dostarczenia
  towarów. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia
  zamówienia przez Zamawiającego.
 9. Zapłata – data uznania rachunku bankowego Wydawnictwa lub data
  faktycznego otrzymania należności przez Wydawnictwo.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, w rozumieniu przepisu art. 384 §
  1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459),
  określający warunki zawierania umów pomiędzy Zamawiającym a
  Wydawnictwem dokonywanych poprzez Portal, telefonicznie, fax, e-mail
  (prenumerata@semantika.pl) lub formularz wysłany pocztą na adres
  Wydawnictwa.
 2. Do składania zamówień poprzez Portal uprawnieni są wyłącznie Zamawiający
  spełniający warunki określone w § 1 pkt. 2.
 3. Konsumenci (w rozumieniu art. 221 kc) zainteresowani produktami
  Wydawnictwa oferowanymi na stronach Portalu proszeni są o bezpośredni
  kontakt z Wydawnictwem, m.in. pisząc na adres biuro@semantika.pl.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Portalu nie stanowią
  oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie
  poprzez Portal składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach
  podanych w jego opisie na stronach Portalu.
 5. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla zakupu produktu
  oferowanego poprzez Portal.

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Dokonując Zamówienia na Portalu tworzone jest konto użytkownika. Konto
  użytkownika daje Zamawiającemu możliwość wygodnej realizacji kolejnych
  zamówień bez każdorazowego podawania danych, pełen dostęp do swoich
  danych i historii złożonych zamówień oraz wersji elektronicznych czasopism i
  dodatkowych zasobów cyfrowych (w zależności od wybranego wariantu
  Produktu).
 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić
  formularz rejestracyjny znajdujący się w Portalu, wskazać unikalny login i hasło,
  dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 3. Dostęp do konta jest zabezpieczony hasłem utworzonym przez Zamawiającego.
  Zamawiający powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu
  bezpiecznego hasła i zachowaniu go w poufności. Wydawnictwo nie ponosi
  odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Zamawiającego danych logowania
  do Portalu osobom trzecim.
 4. W ramach rejestracji konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie
  informacji handlowych na podany podczas rejestracji adres e-mail. Dokonując
  rejestracji konta Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę
  na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych w celu i zakresie
  wskazanym w Regulaminie.
 5. Warunkiem skorzystania z Portalu i oferowanych na jego stronach Produktów
  jest spełnienie następujących wymagań technicznych przez urządzenie końcowe
  Zamawiającego: stabilny dostęp do sieci Internet, aktualna przeglądarka
  internetowa. Spełnienie powyższych wymagań technicznych leży po stronie
  Zamawiającego, na którym spoczywają wszelkie koszty z tym związane.

§ 4 ZAMÓWIENIE

 1. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia i jego realizacji jest poprawne
  wypełnienie pól formularza zamówienia, potwierdzenie zamówienia oraz
  akceptacja Regulaminu w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia.
 2. Formularz zamówienia należy podać następujące informacje:
  a) imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko użytkownika Portalu
  b) w przypadku, gdy Zamawiający jest osoba prawna albo jednostka
  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osób fizycznych
  prowadzących działalność gospodarczą :
 3. nazwa podmiotu, 2. numer NIP, 3. w przypadku osób fizycznych prowadzących
  działalność gospodarczą także imię i nazwisko,
 4. adres wraz z kodem pocztowym,
 5. e-mail oraz telefon kontaktowy.
  c) w przypadku, gdy Zamawiający jest osoba fizyczna nabywająca Produkty w
  celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową:
 6. imię i nazwisko, 2. adres wraz z kodem pocztowym, 3. e-mail oraz telefon
  kontaktowy.
 7. Składając zamówienie Zamawiający składa Wydawnictwu ofertę na zakup
  Produktów objętych zamówieniem. Sam fakt złożenia przez Zamawiającego
  powyższego oświadczenia nie oznacza zawarcia z Wydawnictwem wiążącej
  umowy. Umowa zostaje zawarta między stronami dopiero w chwili dojścia do
  Zamawiającego oświadczenia o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty, o
  której mowa w ust. 9.
 8. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 9. Realizacja Zamówienia odbywa się w godzinach pracy Wydawnictwa w dni
  robocze.
 10. W celu złożenia zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru typu Produktu,
  sposobu i adresu dostawy, adresu na jaki ma być wystawiona faktura VAT oraz
  sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach
  składania zamówienia.
 11. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza zamówienia Zamawiający
  akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.
 12. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza zamówienia Zamawiający
  oświadcza, że nie jest konsumentem i dokonany w Portalu zakup jest
  bezpośrednio związany z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością
  zawodową lub gospodarczą.
 13. Akceptacja Zamówienia przez Wydawnictwo następuje przez przesłanie do
  Zamawiającego (na adres e-mail wskazany w formularzu
  rejestracyjnym/zamówienia) potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  Potwierdzenie zawiera numer zamówienia, zamówiony towar lub usługę, ilość
  produktów, cenę jednostkową i zbiorczą zamówienia, koszt jego dostarczenia
  oraz adres dostawy. W przesłanym potwierdzeniu wskazane są również dane
  niezbędne do dokonania płatności. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem
  przez Wydawnictwo złożonej przez Zamawiającego oferty.
 14. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w terminie 24 godzin
  Zamawiający powinien sprawdzić w swojej poczcie internetowej folder „SPAM”
  lub skontaktować z Wydawnictwem pod adresem e-mail:
  prenumerata@semantika.pl.
 15. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części
  Zamawiający jest o tym fakcie informowany e-mailem lub telefonicznie.
  Zamawiający ma wówczas w ciągu 2 dni prawo do rezygnacji z zamówienia lub
  żądania dostarczenia częściowego zamówienia z dosłaniem pozostałych
  zamówionych Produktów w terminie późniejszym, przy czym za część zamówienia
  przesłaną w terminie późniejszym Zamawiający zobowiązany będzie uiścić
  dodatkową należność z tytułu kosztów dostawy, która zostanie ustalona z
  Wydawnictwem.

§ 5 PŁATNOŚĆ

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty całej ceny zamówienia wraz z
  podatkiem VAT oraz koszty dostawy.
 2. Zamawiający upoważnia Wydawnictwo na wystawienie faktury VAT bez
  podpisu Zamawiającego.
 3. Płatność za zamówione produkty odbywa się przelewem na wskazany
  rachunek bankowy, na podstawie faktury VAT dostarczonej pocztą wraz z
  dostawą pierwszego egzemplarza zamówionego Produktu,. Płatność może być
  również dokonana poprzez natychmiastowe płatności online jeśli są one
  dostępne dla danego Produktu na stronie Portalu.
 4. Nie ma możliwości zamówienia Produktów przy wysyłce za pobraniem.
 5. W przypadku przedłużenia umowy na podstawie § 8 ust. 9 faktura VAT za
  kolejny okres przesyłana jest wraz z pierwszym numerem Produktu w kolejnym
  okresie prenumeraty.

§ 6 DOSTAWA

 1. Koszt pakowania i dostarczenia Produktów jest podawany Zamawiającemu na
  stronach Portalu w trakcie procesu zamawiania. Koszt ten zależy od typu
  wybranego Produktu i pokrywany jest w całości przez Zamawiającego. Koszt
  dostawy znajduje się w potwierdzeniu zamówienia oraz na doręczonej
  Zamawiającemu fakturze VAT.
 2. Produkty książkowe, czasopisma w wydaniu papierowym oraz płyty CD
  wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dostawa tych produktów
  realizowana jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku
  wysyłki za granicę przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z
  Wydawnictwem pod adresem: prenumerata@semantika.pl
 3. Dostawa publikacji elektronicznych Produktów i zasobów cyfrowych odbywa
  się poprzez konto użytkownika na Portalu po dokonaniu Zapłaty.
 4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw kolejnych
  egzemplarzy Produktów, do czasu uregulowania płatności z § 5. Do wstrzymania
  dostaw może dojść po zignorowaniu informacji o tym przypominającej, która
  zostanie wysłana na adres e-mail Zamawiającego podany w zamówieniu.

§ 7 PRODUKTY

 1. Wydawnictwo oferuje Zamawiającym specjalistyczne czasopisma, które są
  dostępne w wydaniu papierowym oraz elektronicznym. Czasopisma oferowane są
  w modelu abonamentowym (Prenumerata).
 2. Opis każdego z Produktów i jego aktualna cena dostępna jest na stronach
  Portalu.

§ 8 PRENUMERATA

 1. Prenumerata Produktu może być oferowana w różnych wersjach zawierających
  wydanie papierowe, a czasem również wersje i materiały elektroniczne.
  Szczegółowy opis i porównanie wariantów Prenumeraty dostępna jest na stronie
  Portalu.
 2. W ramach umowy na podstawową wersję czasopisma Zamawiający otrzyma 1
  egzemplarz każdego papierowego/elektronicznego wydania zamówionego
  czasopisma w okresie prenumeraty, począwszy od numeru aktualnego w
  momencie opłacenia zamówienia, chyba że Zamawiający wybierze numer
  wcześniejszy (o czym powinien poinformować Wydawnictwo w momencie
  składania zamówienia). Ilość numerów w okresie prenumeraty zależy od
  periodyczności danego czasopisma i jest każdorazowo podawana na stronach
  Portalu przy opisie Produktu.
 3. W wersji premium Zamawiający uzyskuje papierowe/elektroniczne wydanie
  zgodnie z ust. 2 oraz dostaje dostęp do dodatkowych materiałów cyfrowych,
  objętych okresem bieżącej prenumeraty. W wersji elektronicznej, w niektórych
  wersjach prenumeraty Produkty, można uzyskać dostęp do archiwalnych wydań
  elektronicznych czasopisma poszerzanych o dodatkowe materiały cyfrowe,
  wchodzących w skład zasobów cyfrowych Portalu w okresie bieżącej
  prenumeraty. Dostęp jest możliwy przez cały okres dostępu do zasobów
  cyfrowych. Zasada ta znajduje zastosowanie dla wszystkich okresów opłaconej
  prenumeraty pod warunkiem, że Zamawiający pozostawał prenumeratorem w
  sposób nieprzerwany.
 4. Wersje elektroniczne czasopism oraz materiały dodatkowe są dostępne przez
  konto użytkownika.
 5. Dostęp do zasobów cyfrowych może być jednocześnie realizowany
  maksymalnie z jednego urządzenia (stacjonarnego lub mobilnego). Zasoby
  cyfrowe mogą ulegać zmianom (uzupełnieniom, aktualizacjom, reorganizacjom).
  Wydawca nie ma obowiązku każdorazowego informowania Zamawiającego o
  zakresie zmian.
 6. Przerwanie ciągłości okresu prenumeraty skutkuje dezaktywacją dostępu do
  zasobów cyfrowych.
 7. Zamawiający opłaca z góry cały okres prenumeraty.
 8. Po upływie okresu bieżącej prenumeraty, prenumerata czasopisma zostaje
  odnowiona bez konieczności składania nowego zamówienia.
 9. Prenumerata nie ulegnie odnowieniu, o którym mowa w ustępie powyżej,
  jeżeli Zamawiający dokona jej wypowiedzenia zgodnie z § 9 ust. 2.

§ 9 REZYGNACJA Z PRENUMERATY

 1. Zamawiający może złożyć rezygnacje z prenumeraty w czasie jej trwania.
  Rezygnacja nie oznacza przerwania już opłaconej bieżącej prenumeraty. Tym
  samym Zamawiający otrzyma wydania papierowe, które pozostały do końca
  bieżącego okresu prenumeraty, a w przypadku posiadania dostępu do zasobów
  cyfrowych jest on aktywny do końca bieżącego okresu prenumeraty.
  Oświadczenie woli o rezygnacji z prenumeraty ma ten skutek, że po upływie
  bieżącego okresu prenumerata nie zostanie odnowiona.
 2. Rezygnację z dalszej prenumeraty można złożyć najpóźniej na 14 dni od
  ukazania się ostatniego numeru czasopisma w ramach aktualnego okresu
  prenumeraty.
 3. Oświadczenie woli o rezygnacji z prenumeraty należy składać wyłącznie w
  formie pisemnej. Można zostać przesłane na numer faksu 61 8471135 lub adres
  e-mail (prenumerata@semantika.pl). Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji
  Wydawnictwo potwierdza pisemnie jego przyjęcie. Potwierdzenie dokonywane
  będzie mailowo poprzez jego wysłanie na adres mailowy Zamawiającego podany
  w zamówieniu lub wskazany w oświadczeniu o rezygnacji.

§ 10 REKLAMACJE

 1. Zamawiający ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na oferowane towary
  lub usługi. Reklamacja winna zostać złożona w terminie 3 dni od daty
  stwierdzenia jej podstaw.
 2. Reklamację należy przesłać na adres Wydawnictwa lub adres e-mail:
  prenumerata@semantika.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane umożliwiające
  identyfikację Zamawiającego (imię nazwisko/nazwa firmy, adres pocztowy i/lub email), numer Zamówienia oraz opis problemu.
 4. Wydawnictwo ustosunkuje się do każdej reklamacji pisemnie w terminie 30 dni
  od jej otrzymania, powiadamiając Zamawiającego o sposobie dalszego
  rozwiązania sprawy. Jeżeli w w/w terminie Wydawnictwo nie ustosunkuje się do
  żądań Zamawiającego, oznacza to, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Wydawnicza Semantika sp. z
  o.o.. Dane osobowe Zamawiającego podane w formularzu zamówienia podlegają
  ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie
  do realizacji zamówienia oraz do komunikacji handlowej Grupy Wydawniczej
  Semantika Sp. z o.o. ze swoimi klientami, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na
  wykorzystanie danych do innych celów.
 2. Szczegóły dotyczące zbieranych danych, ich ochrony i przetwarzania znajdują
  się w Polityce Prywatności i Klauzuli Informacyjnej znajdujących się na stronach
  Portalu.
 3. Zamawiający wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, godzi się na
  przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
  zamówienia, potwierdza znajomość treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na
  realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 4. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronach Portalu. Każdy
  ma możliwość samodzielnego się z nim zapoznania przed złożeniem Zamówienia i
  zawarciem umowy.
 5. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie
  znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej
  na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, strony – w przypadku braku
  porozumienia – skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla
  siedziby Wydawnictwa.
 7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w
  każdym czasie. Jednakże zmiana treści jego postanowień staje się skuteczna w
  stosunku do Zamawiającego wyłącznie od rozpoczęcia biegu nowego cyklu
  prenumeraty lub złożeniu przez Zamawiającego nowych Zamówień już po wejściu
  w życie Regulaminu w jego nowym brzmieniu, który będzie umieszczony na
  stronach Portalu.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.12.2019 r.

{{ title }}

Którymi tagami chciałabyś otagować dany materiał?

Do jakiego folderu chciałabyś dodać artykuł?

Tag/Folder został dodany!

Artykuł/Materiał został usunięty!

Za moment strona się odświeży

Artykuł/Materiał został zapisany!

Powiązania artykułu zostały usunięte lub artykuł nie został poprawnie nieprzypisany!

Żeby móc zapisać do ulubionych. Musisz być zalogowany!